เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2562    นายพงษ์เทพ  กสิวุฒิ  วิศวกรระดับ 8  หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 1   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านนิบงบารู ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 25 คน   ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อได้รู้ถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  ประโยชน์ของเขื่อนบางลางและการบริหารจัดการน้ำ  ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

          โอกาสนี้ มีนายธนากร  ราษฎร์บำรุง  ช่างระดับ  5 แผนกเดินเครื่องกะ 1  เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลด้านเทคนิคพร้อมนำคณะศึกษาดูงานเข้าชมส่วนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาและการปฏิบัติงานจริงจากสถานที่จริงด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์