เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม  2562  ณ อาคารบำรุงรักษาเครื่องกล  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผู้ปฏิบัติงาน และอดีตผู้ปฏิบัติงาน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นำโดยนายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ประจำปี  2562  โดยงานสุขภาพอนามัย กฟผ.เขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกอาชีวเวชกรรม กองอนามัย ฝ่ายการแพทย์และอนามัย กฟผ. ร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลวิชัยเวท อินเตอร์เนชั่นแนล  ให้บริการตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอกซเรย์ทรวงอก  ตรวจร่างกาย  ตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ตรวจสมรรถภาพการทำงานปอด และตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การได้ยิน  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงสมรรถภาพร่างกายของตัวเอง  สามารถป้องกัน และรักษาได้อย่างทันท่วงที  โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่สูงอายุ อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน สายตาสั้น สายตายาว และโรคอื่นๆ  ทั้งนี้มีนายปิยพล อุเซ็งแม สาธารณสุขอำเภอบันนังสตา และคณะ มาร่วมสังเกตุการณ์ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานด้วยดี คือมีการตรวจสุขภาพครบทุกคน 100 %

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์