เมื่อวันจันทร์ ที่  19  มีนาคม  2562  นายธนากร  ราษฏร์บำรุง  ช่างระดับ 5  แผนกเดินเครื่องกะ 1 กองโรงไฟฟ้าไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  กล่าวต้อนรับและบรรยายความรู้ด้านการดำเนินกิจการของ กฟผ. และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสาอดะห์  ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน  โอกาสที่ทางโรงเรียนจัดโครงการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  เพื่อมาศึกษากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากสถานประกอบการจริง    

       โอกาสนี้ยังได้นำคณะฯ  เข้าศึกษาเรียนรู้ภายในโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นถึงอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงขั้นตอน  กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  เพื่อมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์