เมื่อวันจันทร์ ที่  18  มีนาคม  2562  นายนิยา  เบญจวันเด่น  วิทยากรระดับ 7 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 60 ท่าน  โอกาสที่มาเพื่อมาศึกษากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำจากเขื่อน  ซึ่งมีนายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  บรรยายให้ความรู้ด้านการดำเนินกิจการของ กฟผ. และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ด้วย

       โอกาสนี้  ได้นำคณะฯ เข้าศึกษาเรียนรู้ภายในโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง รวมถึงขั้นตอน กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากสถานที่จริง โดยมีนาย ธนากร  ราษฏร์บำรุง  ช่างระดับ 5  แผนกเดินเครื่องกะ 1 บรรยายให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์