เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น.   ณ  ห้องประชุมพิกุล ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายปองพล กีรติวิริยาภรณ์ วิศวกรระดับ9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี 2562 ของจังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้มีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์