เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 09:00 น  ณ  ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี สำนักงานชลประทานที่ 17 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายปองพล กีรติวิริยาภรณ์ , นายกุลโชติ สุขจันทร์ วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และนายสุรศักดิ์ กองกุล ช่างระดับ 5 งานวางแผนและประสิทธิภาพ เป็นตัวแทน กฟผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( JMC Joint management committee for irrigation)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำปัตตานี  ทั้งนี้ วศ.9 ปองพล กีรติวิริยาภรณ์ ได้นำเสนอ และชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของเขื่อนบางลาง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ      โดยมีนายกฤชปภพ ชุมช่วย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เป็นประธานการประชุม

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์