เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  นายสมชาย จันทร์เย็น หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์การเรียนศาสนา (ตาดีกา) ประจำมัสยิดเขื่อนบางลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 15,000 บาท  เพื่อใช้ในกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยมี นายอาลมามี ดอนิ อีหม่ามประจำมัสยิดเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

        โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การเรียนศาสนา (ตาดีกา) ประจำมัสยิด ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรอบข้าง และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีศูนย์การเรียนศาสนา (ตาดีกา) ประจำมัสยิดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ศูนย์ ฯ  มีเด็ก เยาวชนและชุมชน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์เขื่อนบางลาง

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์