เมื่อวันที่ 4  เมษายน 2562  นายสมชาย  จันทร์เย็น  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้บริหารฯและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เข้าร่วมซ้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ประจำปี 2562  ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดยะลา ได้จัดขึ้น ซึ่งมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการซ้อมครั้งนี้ ได้มีการจำลองเหตุการณ์จริงด้านการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม และได้จัดตั้ง wall room เพื่อโต้ตอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละอำเภอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีหน่วยงานในระดับอำเภอและระดับจังหวัดบูรณาการ การทำงานร่วมกันทุกหน่วยงาน

        การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทำให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลา ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและโต้ตอบสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์