นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล  หัวหน้างานสุขภาพอนามัย พร้อมด้วย นายมุสตอปา  ซิ  พบ. 6  พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ (พอ.สว.) พร้อมด้วยคณะแพทย์ ทันคแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลบันนังสตาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภัคดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับการรักษาโรค จำนวน 58 ราย ทันตกรรมบำบัด จำนวน 7 ราย  และการแพทย์แผนไทย จำนวน 39 ราย  เจาะตรวจหาเชื้อไข้มาลาเรีย จำนวน 30 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบน้ำดื่ม BL ขนาด 350 ซีซี  จำนวน 100 ขวด เพื่อใช้ในระหว่างปฏิบัติงานด้วย  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์