เมื่อวันที่ 23เมษายน 2562 นายสมชาย  จันทร์เย็น  วิศวกรระดับ 11  ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและวันครอบครัว  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและความสำคัญของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของ สังคม และประเทศ  และให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้จักเคารพ ให้เกียรติรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความรัก ความสามัคคี   สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน พรอมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คูกับสังคมไทยตลอดไปณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

โอกาสเดียวกันนี้  ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์