วันที่ 30 เมษายน  2562 นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  นายอนุพงศ์  ผดุงวัฒน์ศิริกุล   หัวหน้างานสุขภาพอนามัย  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  และนายอดุลย์  มูหะมัด  หัวหน้าหน่วยบริหาร (นบห-ปล.) โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมพบปะผู้นำศาสนา อีหม่ามและกรรมการมัสยิด บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง  25 มัสยิด  จำนวน 50 คน  ซึ่งทาง กฟผ.เขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ร่วมจัดโครงการพบปะผู้นำศาสนา เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฏอน (เดือนถือศีล-อด) อันประเสริฐขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนากับ กฟผ.เขื่อนบางลางและเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของเขื่อนบางลาง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ของ กฟผ. เขื่อนบางลางด้วย  โอกาสนี้ได้นำชมภายในโรงไฟฟ้าและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน  และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ละศีล-อดในเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีล-อด) ประจำปี ฮิจเราะห์ 1440 /2562 ด้วย  ณ ห้องประชุมร่มไทร แผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์