เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 10  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 และร่วมโครงการปรับปรุงฝายมีชีวิต  เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติบางลาง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบันนังสตาและหน่วยกำลังในพื้นที่และประชาชน อาสาร่วมกันปลูกต้นไม้และปรับปรุงฝายมีชีวิต  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และเป็นการผลิตน้ำตามธรรมชาติไว้เติมเต็มระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาหวงแหนรักษาแหล่งน้ำ ลำธาร ช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งต่อไป โอกาสนี้ทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมนี้ด้วย  ณ  อุทยานแห่งชาติบางลาง ตำบลถ้ำทะลุ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัด

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์