นายกุลโชติ  สุขจันทร์  วิศวกรระดับ 9  นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  วิศวกรระดับ 9  และนายอนุพงษ์  ผดุงวัฒศิริกุล  พยาบาลระดับ 10  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  และนายอดุลย์  มูหะมัดหัวหน้าหน่วยบริหาร โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (นบห-ปล.) ร่วมพบปะเด็กนักเรียน ตามโครงการแบ่งรอยยิ้มปันความสุขให้เด็กกำพร้าผู้ยากไร้ ซึ่งทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางและโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มอบชุดแต่งกายประจำถิ่น (ชุดรายอ) แก่นักเรียนโรงเรียนเขื่อนบางลาง  ที่มีภูมิลำเนาบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  3 ชุมชน จำนวน 74 คน  เพื่อใช้สวมใส่ในวันรายออีดิ้ลฟิตรี (รายอปอซอ)  ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสเติมเต็มความสุขให้เด็กๆ  ซึ่งทาง กฟผ. เขื่อนบางลาง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม ประเพณี และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับชุมชนด้วย  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562  

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์