เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  นายอนุพงษ์   ผดุงวัฒน์ศิริกุล  พยาบาลปริญญาระดับ 10  ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ครั้งที่ 9  ณ โรงเรียนสุทธิศาสตร์วิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลธารโต  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สมาชิก พอ.สว.และตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน

     โดยการออกหน่วยให้บริการครั้งนี้  มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรค จำนวน 72 ราย ทันตกรรมบำบัด 35 ราย  การแพทย์แผนไทย 30 ราย  และทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้สนับสนุนน้ำดื่ม บี แอล  จำนวน 100 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์