เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่บ้านสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง พบปะเยี่ยมเยียน นายมะยูโซ๊ะ  อาลีมามะ  นายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนบางลางและชุมชนบ้านสนามบิน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และประสานการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของชุมชนและให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง    

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นายสุรศักดิ์ ดาราสุริยงค์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                            EGAT MAIL || EDMS || VPN
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเว็บไซต์