ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ของสายงาน เป็นกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ซึ่งได้มีการทบทวนใหม่ตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไป โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก (SWOT) ซึ่งสรุปมาจากการระดมความคิดของคณะทำงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เพื่อกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดตัวชี้วัดและเป็นเหมายของแต่ละเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งในปี 2558 แผนปฏิบัติการเขื่อนบางลาง ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ จำนวน 8 แผน ดังนี้คือ
แผนงานที่ 1  แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าด้านการผลิตและบำรุงรักษา
แผนงานที่ 2 แผนการประสานความร่วมมือเรื่องน้ำ
แผนงานที่ 3 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 4 แผนการสร้างผู้เชี่ยวชาญ
แผนงานที่ 5 แผนงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
               5.1 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์และการยอมรับของชุมชน (โครงการชีววิถีของดีที่พอเพียง)
แผนงานที่ 6 แผนพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
แผนงานที่ 7 แผนพัฒนาระบบ TQM
                7.1 แผนกิจกรรม QSHEEn
                7.2 แผนงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน (QCC) เขื่อนบางลาง
                7.3 แผนกิจกรรม 5
                7.4 แผนประหยัดพลังงาน เขื่อนบางลาง
                7.5 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แผนงานที่ 8 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ